Programa de Centre de Dia pel Tractament de les Addiccions a Girona

Espai diari indicat per a pacients que requereixen d'un reforç.

Dona el primer pas

900 802 408

Primera visita gratuïta

Programa de centre de dia per al tractament de les addiccions a Girona

Programa integral de suport a través d’activitats de formació, terapèutiques, lúdiques, esportives, educatives, d’animació d’oci i temps lliure, i tallers ocupacionals.

És un tractament adaptat a cada individu, des d’un equip interdisciplinari, en règim d’estada de dia, l’objectiu del qual és la deshabituació de la persona de la seva addicció, i afavorir, posteriorment, la seva inserció social i laboral, així com l’adhesió al tractament i la seva incorporació a una vida normalitzada.

Què oferim

 • Un espai de convivència diürn que té com a objectiu aconseguir la deshabituació de l’addicció i afavorir la incorporació social.
 • Intervenció especialitzada des de totes les àrees professionals: psicologia, psiquiatria, teràpia individual, monitoratge i atenció telefònica.
  Tractament psicoterapèutic grupal i individual.
 • Activitats terapèutiques, formatives, educatives, lúdiques i ocupacionals.
 • Suport i assessorament familiar
 • Educació per a la salut.
 • Intervenció específica en Patologia Dual i Trastorns de Conducta.

Programa d'abstinència

Cerca donar suport al manteniment de l’abstinència a través de:

 • Ajudar i donar suport al pacient a centrar-se en aconseguir i mantenir la seva abstinència.
 • Entrenar en estratègies d’enfrontament de situacions d’alt risc.
 • Canvi d’activitats reforzadoras o plaents.
 • Afavorir el maneig d’emocions negatives.
 • Millorar relacions interpersonals i la seva xarxa de suport social.
 • Prevenir recaigudes.

  Aquest programa es realitza a través d’intervencions individuals formant un equip de treball la meta del qual sigui ajudar a mantenir l’abstinència de forma compromesa, evitant llocs, situacions i persones associades al consum i a través de l’assistència a grups terapèutics, aquests grups estan orientats inicialment a afavorir i mantenir l’abstinència.

Programa d'orientació familiar permanent

En addiccions, l’orientació familiar ha mostrat la seva eficàcia per a:

 • Augmentar el compromís dels pacients i les seves famílies amb els programes de tractament.
 • Augmentar l’adherència al tractament.
 • Disminuir el risc de recaiguda post-tractament.
 • Millorar el funcionament familiar i facilitar la normalització dels pacients quant a la seva incorporació social.

La importància i valor d’aquesta intervenció augmenta i es fa indispensable en la intervenció amb adolescents i joves, i molt necessària en uns altres com a patologia dual, dones, etc…

Considerem fonamental la incorporació dels familiars des de les primeres fases del tractament amb l’objectiu de restablir en la mesura que sigui possible un context o xarxa social mínima que faciliti el suport i el manteniment dels canvis iniciats.La importancia y valor de esta intervención aumenta y se hace indispensable en la intervención con adolescentes y jóvenes, y muy necesaria en otros como patología dual, mujeres, etc…

Respecte a la intervenció amb la parella:

En relació als objectius a més dels ja apuntats en relació a la intervenció familiar, afegim:

 • Anàlisi i intervenció sobre les àrees afectades en la relació de parella pel problema de consum.
 • Anàlisi, manteniment i/o millora de la relació.

D’altra banda, les intervencions dirigides a la família poden desenvolupar-se a través de diferents contextos terapèutics:

 • Cites individuals d’un o diversos membres de la família.
  Cites individuals incloent a l’o la pacient.
 • Grups terapèutics:
  Per a famílies/parelles
  Per a famílies/parelles i pacients

Programa d'acompanyament

Una eina fonamental amb la qual comptem en el Centre de Dia per a superar addiccions és l’acompanyament terapèutic, és a dir, tenir la companyia d’una monitora especialitzada a costat d’un pacient dona confiança i seguretat que el tractament es conclourà amb èxit.

L’acompanyant terapèutic és una persona que compta amb els coneixements i experiència per a actuar en diferents circumstàncies, així com per a promoure els llaços socials i orientar als familiars per a la ràpida recuperació del pacient.

Aquesta figura aporta al servei:

 • La possibilitat d’ampliar l’estratègia terapèutica en l’àmbit quotidià del pacient.
  Abastar l’espaitemps entre sessions.
 • Treballar en equip cap als objectius terapèutics proposats.
 • Afrontar situacions de recaiguda, de ruptura en la trama social.
 • Afavoreix la gradualitat de les intervencions.
 • Major adherència al tractament.

Les funcions de la monitora aporten a la resta de l’equip informació fonamental de la vida quotidiana del pacient, que d’una altra manera no podria obtenir-se.

Acompanyament psicològic, socioeducatiu, terapèutic, sanitari i familiar

Comptem amb un equip interdisciplinari d’experts amb més de 25 anys de trajectòria professional especialitzats en el diagnòstic, tractament terapèutic, avaluació i seguiment i normalització de vida de pacients amb addiccions a les drogues, alcohol i altres problemes conductuals.

Els professionals cobreixen les àrees d’intervenció:

 • Terapeutes
 • Psicòlegs
 • Psiquiatra
 • Monitora socioeducativa

PROGRAMA D’INTEGRACIÓ SOCIAL A TRAVÉS DE L’OCI

L’objectiu del programa és promoure la utilització de l’oci entre les persones amb problemes d’addicció partint de les necessitats personals individuals, com un instrument normalitzador i facilitador de la integració social, mitjançant el disseny d’estratègies orientades a desenvolupar les seves habilitats personals, socials i culturals i a facilitar el creixement personal, l’aprenentatge, la culturizació i la socialització.

Al llarg del procés d’intervenció amb cada usuari en el Centre de Dia, s’aniran posant en marxa i oferint a cada persona els recursos, programes i intervencions que es considerin adequats en cada situació i en cada àrea d’intervenció. En l’àrea de l’oci serà també el moment de desenvolupar les diferents actuacions programades en el marc del programa individualitzat d’intervenció en funció dels objectius marcats per a cada persona.

És el moment de posar en joc els diferents recursos dissenyats en el marc d’aquest programa, com el taller oci, i d’utilitzar aquells altres recursos d’oci que ofereix la ciutat en les seves diferents facetes: recursos esportius, culturals, lúdic- recreatius, etc. L’exploració dels recursos de l’entorn, per part dels pacients resulta també en aquesta etapa una activitat fonamental, per a avançar en els objectius del programa.

Es tracta de desenvolupar els programes individualitzats d’intervenció en la part relacionada amb l’oci, mitjançant la realització d’activitats que afavoreixin el canvi en funció de les necessitats de la persona, de les seves prioritats i els seus objectius. Així, entre altres, es podran utilitzar:Actividades lúdico-recreativas: actividades sencillas, que resulten gratificantes para los participantes y de éxito asegurado (salidas a zonas atractivas de la ciudad o alrededores, visitas a espacios lúdicos o recreativos, etc.).

 • Activitats fisicoesportives: exercicis que afavoreixen l’alliberament de tensió, canalització de l’energia, consciència corporal, equilibri, coordinació, relaxació etc.
 • Activitats culturals: Visites a centres culturals, museus, exposicions, participació en activitats culturals del barri, cinema fòrum, etc.
 • Activitats cognitives: Activitats de complexitat gradual que requereixin atenció, concentració, resolució de problemes, etc.
 • Activitats creatives: activitats que requereixin una planificació, organització i ajust quant a temps, material, espai, etc.

Activitats individuals i grupals

Entrenament d’habilitats socials, autoestima, control d’impulsos, creixement personal i oci saludable.

 • Conversa (iniciar, mantenir, finalitzar)
  Improvisació /
 • Espontaneïtat
 • Autoestima
 • Assertivitat
 • Pensaments i creences negatius o limitants
 • Vergonya / Timidesa
 • Fer i rebutjar peticions
 • Empatia
 • Solució de conflictes
 • Control d’Impulsos
 • Posar límits, saber dir no
 • Comunicació: llenguatge verbal i llenguatge no verbal
 • Estils comunicatius: passiu, agressiu i assertiu
 • Creixement personal
 • Oci saludable

Els objectius del taller són l’entrenament per a la millora de les seves actituds personals de cara a la vida en general.

Objetius específics del programa

Entrenament i millora de l’autoimatge i autoestima:

 • Ajust en la percepció de les possibilitats personals d’èxit.
 • Reconeixement d’aspectes positius de la seva persona.
 • Desenvolupament de pensaments i estratègies autoevaluatives ajustades.
 • Modificació de creences irracionals i estils atribucionales desadaptatives.

Habilitats socials:

 • Aprenentatge i desenvolupament d’habilitats bàsiques de conversa.
 • Aprenentatge i desenvolupament d’habilitats per a la comunicació i trobada amb uns altres, salutació, presentació, coneixement inicial, etc.
 • Aprenentatge d’habilitats per a desenvolupar comportaments alternatius a l’agressiu.

Habilitats per a la negociació:

 • Reconèixer diferents punts de vista, i establir la nostra posició.
 • Qualificar i atribuir rang als objectius propis.
 • Establir prioritats, tenint en compte l’oferta aliena i els objectius propis.
 • Suggerir alternatives per a arribar a acords.

Les activitats es realitzaran a partir d’exercicis pràctics i dinàmics que ens permetran posar-nos en acció, observar-nos i buscar el canvi.

Análisis setmanals de tòxics

Les proves de detecció de substàncies psicotròpiques i els seus metabòlits són eines per al diagnòstic, que poden ser d’ajuda en la intervenció i seguiment del tractament en addiccions.

Els programes de tractament han de ser intensius, amb supervisió del tractament farmacològic, controls setmanals de tòxics en orina i funcions d’acompanyament i atenció a la seva situació psicosocial.