Centre Residencial

Per a pacients que necessiten d'una desintoxicació prèvia, disposem de centre d'ingrés propi amb serveis exclusius i de qualitat.

Dona el primer pas

900 802 408

Primera visita gratuïta

Programa terapèutic d'ingrés

Forum Salut Mental Girona compta amb centre d’ingrés propi amb servei exclusiu i de qualitat per als nostres pacients a Begues, Barcelona, així com centres col·laboradors en diferents punts de la Geografia espanyola.

Són molts aquells pacients que necessiten d’una desintoxicació prèvia per a l’inici del tractament i seguiment ambulatori. Aquesta desintoxicació facilita la consecució d’aquest primer objectiu el qual és imprescindible per a iniciar amb garanties el procés de recuperació.

El programa terapèutic d’ingrés que oferim es troba dividit en quatre fases: fase I desintoxicació, fase II deshabituació, fase III rehabilitació i fase IV reinserció i seguiment del pacient, dotant-li de l’entrenament i les eines necessàries per a aconseguir plenament aquests objectius. Es tracta que el pacient deixi de consumir, comprengui la malaltia i aprengui a viure bé sense necessitat de consumir substàncies addictives.

Fases d'ingrés

Primera Fase: Desintoxicació

Pot anar acompanyada d’ajuda farmacològica a fi d’evitar la simptomatologia de l’abstinència. Una vegada passat un temps prudencial es retira gradualment a fi d’aconseguir l’objectiu, un tractament lliure de substàncies.

En el moment de l’alta del programa terapèutic d’ingrés, el pacient no tindrà cap mena de dependència, ni a substàncies ni a fàrmacs. Per tant, aquesta fase es pot realitzar en diferents centres repartits en tota la geografia nacional.

Segona Fase: Deshabituació

Suposa la substitució dels hàbits adquirits durant el desenvolupament de la malaltia d’addicció per noves conductes compatibles amb la vida abstinent. Aquestes dues fases estan compreses dins de l’ingrés en el centre terapèutic. Serà durant l’ingrés on s’identificaran aquest tipus de conductes i es començarà a treballar sobre el canvi d’aquestes, així com el foment d’hàbits saludables que a posterior, una vegada surti el pacient del centre, haurà de continuar potenciant i perpetuant. Durant aquestes dues fases els professionals es treballa en conjunt i coordinats per a la consecució d’aquests objectius.

Fases a nivell ambulatori

Tercera Fase: Rehabilitació

Pretén recuperar i aconseguir les habilitats perdudes o no desenvolupades.
Aquesta tercera fase es realitza de manera ambulatòria sent possible el centre de dia o simplement el seguiment en Forum Girona.

Quarta Fase: Reinserció

Aconseguir  la construcció d’una vida totalment normalitzada, gràcies a les pautes progressives de reinserció en els àmbits personals. Aquestes dues últimes fases es desenvolupen a nivell ambulatori, assistint periòdicament a teràpies de grup i de referència.

El Tractament

El seguiment del pacient el durà a terme el seu terapeuta de referència, El tractament ofereix una assistència bio-psicosocial, encara que és un tractament bàsicament psicològic, en la fase de desintoxicació pot haver-hi ajuda farmacològica amb la finalitat d’evitar la síndrome d’abstinència.

El Model

El model que se segueix en tots els centres col·laboradors d’és el cognitiu-conductual encara que usem tècniques d’altres models, com les tècniques en HHSS, per tant s’emmarca en el tecnicisme eclèctic. Respecte a les tècniques conductistes es procura utilitzar reforzadores positius, els reforços negatius s’evitessin al màxim, i en cas de considerar-se necessaris es fan mitjançant la tècnica d’exposició imaginal, combinant-ho amb la reestructuració cognitiva que permeti el canvi conductual.

L'objetiu

L’objectiu perseguit és: “benestar, salut, qualitat de vida i la plenitud del desenvolupament de persones i grups”. Els principis que guiessin la intervenció són, principi de beneficència, principi d’autonomia i principi de justícia.

L’ingrés en el programa és voluntari i es persegueix la no utilització de fàrmacs a mitjà i llarg termini, per tant parlem d’un tractament lliure de drogues.

Igual que el consum s’inicia i es manté per unes complexes interaccions entre la susceptibilitat, el context, la conducta i les seves conseqüències, s’ha d’abordar d’igual manera des d’un punt de vista multifactorial, que inclogui aspectes biològics, conductuals i socials.